Diakonie ČCE – středisko v Sobotíně vypisuje výběrové řízení na prodej pozemku:

p.č. 845 a p.č. 846, zapsané na LV č. 805 pro katastrální území Petrov nad Desnou, včetně skleníku o výměře 241,1 m2, skleníku o výměře 96,6 m2 a zděné budovy zahradnictví o výměře 123,4 m2

Prodej pozemku bude uskutečněn nejvyšší nabídce - jako celek, včetně uvedených staveb.

Nabídky předkládejte do 28. 1. 2021 do 12:00 hod.:

  • v písemné podobě na adresu Diakonie ČCE – středisko v Sobotíně, 788 16 Petrov nad Desnou 203 s označením obálky „Výběrové řízení na prodej pozemků“
  • nebo v elektronické podobě do datové schránky střediska ID 29t9ue9, s označením předmětu „Výběrové řízení na prodej pozemků“

Posuzování nabídek se bude konat dne 28. 1. 2021 ve 13:00 hod. v kanceláři ředitelky střediska za účasti výběrové komise, složené ze tří zaměstnanců střediska.

Vítězný účastník výběrového řízení bude vyrozuměn dne 29. 1. 2021. Při sepsání kupní smlouvy bude vítěz řízení vyzván, aby do 15 kalendářních dnů složil na účet střediska nabídnutou částku. Nedojde-li ke složení nabídnuté ceny, po uplynutí patnáctidenní lhůty bude postoupen prodej pozemku dalšímu účastníkovi výběrového řízení dle vyhodnoceného pořadí nabídek.

V Petrově nad Desnou dne 5. 1. 2021

Lenka Bachová, ředitelka střediska

Obraz0506   Obraz0508   Obraz0511